Leht on valmimisel

Keevitusprotseduuride inspekteerimise üldtingimused (PDF)

Inspekteerimise etapid

 1. etapp:
  • taotluse esitamine KEEVITUSPROTSEDUUR (PA01_02 et/ru);
  • inspekteerimislepingu allkirjastamine
  • Dokumendid, mis peavad olema esitatud enne eksamit:
   1. keevitaja dokumendi koopia (pass, ID-kaart, juhiluba)
   2. pWPS
   3. põhimaterjali sertifikaat
   4. täitematerjali sertifikaat (traat, elektroodid)
   5. kaitsegaasi sertifikaat (135, 136, 138, 141 keevitusprotsess)
   6. volframi sertifikaat (141 keevitusprotsess)
 2. etapp:
  • keevitajale esitatavad nõuded:
   keevitajal peavad olema katsekeha keevitamiseks vastavad erialased oskused ja teoreetilised teadmised. Eksamile ei lubata joobes isikuid
  • katsekeha ettevalmistamine vastavalt WPS-le
  • eksami läbiviimine
  • katsekeha märgistamine (keevitaja nimi, keevitamise kuupäev)
  • katsekeha keevitamine vastavalt WPS-le
  • eksami hindamine eksamineerija poolt
 3. etapp:
  • katsete läbiviimine (NDT, DT)
  • inspekteerimisotsus
  • WPQR registreerimine ja väljastamine
 4. etapp:
  • sertifikaadi ja logode kasutusreeglite järgimine

BTI kohustused inspekteerimise läbiviimisel:

 • arusaam, sõltumatuse ja erapooletuse tähtsusest inspekteerimise läbiviimisel
 • regulaarne töö erapooletuse riskide, mis võivad pärineda omandiõigustest, juhtimisest, personalist, jagatud ressursside kasutamisest, rahandusest, lepingutest, stiimulistest meelitada uusi kliente ning ettevõtte riskide määratlemiseks.
 • kinnitatud erapooletuse poliitikast juhindumine  (Erapooletuse poliitika)
 • Õigusvastutuse kandmine, inspekteerimistöös sõltumatuse ja erapooletuse garanteerimine.
 •  äri-, finants-, haldus- või muust survest, mis võib mõjutada inspekteerimise erapooletust, sõltumatuse tagamine
 • kõigi BTI töötajate sõltumatuse ja erapooletuse nõuetele vastavuse üle  järelevalve  korraldamine
 • erapooletuse põhimõtete järgimine nii keevitaja kui kliendi suhtes
 • igasuguse diskrimineerimise keeld inspekteerimisel
 • inspekteerimisprotsessi läbiviimine vastavalt ettenähtud regulatiivsetele standardidele
 • inspekteerimisprotsessi kohta kogu vajaliku info saadavuse tagamine
 • kaebuste vastuvõtt ja menetlemine.

Kliendi kohustused:

 • inspekteerimisnõuete järgimine
 • WPQR õige kasutamine
 • sertifikaadi mittekasutamine sellisel viisil, mis võib kahjustada BTI mainet, samuti mitte tegema eksitavaid või tegelikkusele mittevastavaid avaldusi WPQR kohta.
 • eksamineerijale eksami läbiviimise kohta ligipääsu tagamine
 • kõikide inspekteerimiseks vajalikke dokumentide esitamine
 • esitatud dokumentide õigsuse tagamine
 • WPQR kasutamise lõpetamine, pärast selle tühistamist BTI poolt.
 • oma klientidele WPQR esitamine täies mahus ja ilma muudatusteta.
 • teavitamine muudatuste kohta, mis võivad inspekteerimist mõjutada.

Sertifikaatide ja logode/märkide kasutamine:

 • igasugune BTI märkide ja logode kasutamine on keelatud
 • Valed viited inspekteerimisele või WPQR’le, eksitav logo kasutamine reklaamides, kataloogides, trükistes, jne. toob kaasa sertifikaadi kehtivuse peatamist igal võimalikul viisil ja vastavaid meetmeid. Selline käitumine, nagu vigaste ja väärarusaamu tekitavate avalduste tegemine võib peatada või tühistada WPQR või inspekteerimist, ning vajadusel tuua kaasa kohtuhagi.

Finantseerimine ja hinnapakkumised:

 • BTI finantseerimistegevus põhineb omafinantseerimisel. Kolmandate isikute poolne rahastamine puudub
 • kõik kulud, mis on seotud ja mis tulenevad inspekteerimise protsessist, klient/tellija maksab ise
 • sõltuvalt kliendi/tellija valitud inspekteerimismeetodist iga hinnapakkumine arvutatakse eraldi
 • hinnaarvutamise põhimõte on sama kõikidele klientidele ilma mingisugust diskrimineerimist
 • hinnapakkumised on saadaval nõudmisel
 • tasumine toimub BTI arvetele tegelikult osutatud teenuste eest

 

Apellatsiooni ja kaebuse esitamise protseduur

Kaebamise ja apelleerimise korda on välja toodud vastaval leheküljel