2016. aastal Bureau Technical inspection (edaspidi BTI) asutati ettevõtte T.I.S International OÜ õigusjärglaseks keevitajate sertifitseerimise, keevitusoperaatorite sertifitseerimise ja keevitusprotseduuride inspekteerimise valdkonnas. Ettevõte pakub teenuseid vastavalt Euroopa normidele, EN ISO 9606-1, EN ISO 9606-2 “Keevitajate sertifitseerimine”, EN 14732 “Keevitusoperaatorite sertifitseerimine” и EN ISO 15607, EN ISO 15614-1 “Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 1: Teraste kaar- ja gaaskeevitus ning nikli ja niklisulamite kaarkeevitus”.

Lisaks ülaltoodud teenustele Bureau Technical Inspection OÜ pakub surve all töötavate seadmete ja ohtlike ainete hoidmiseks mõeldud mahutite auditi teenust vastavuses Seadme Ohutuse Seaduse ning Majandus- ja taristuministri määrusega Nr. 95. Auditi eesmärgiks on seadme tehnilise seisundi kontroll, selle ohutuse hindamine ja ohutust mõjutavate puuduste kindlakstegemine. Auditi läbiviimisel BTI juhindub EVS-EN ISO/IEC 17020 kriteeriumitest A-tüüpi inspekteerimisasutustele.

Lingid: