Leht on valmimisel

Sertifitseerimissüsteem keevitusoperaatorite sertifitseerimiseks:

BTI-OA01-07-06.07.22

Teatis Sertifitseeritud keevitajatele ja nende tööandjatele (sertifitseerimise periood 24/09/2016 – 26/04/2017) seoses keevitaja sertifikaadi vormi muutmisega (link)

Sertifitseerimise etapid

 1. etapp:
  • taotluse esitamine keevitusoperaator (OA01-02 et/ru)
  • sertifitseerimislepingu allkirjastamine
  • Dokumendid peavad olema esitatud enne eksamit:
   1. keevitusoperaatori dokumendi koopia (pass, ID-kaart, juhiluba)
   2. WPS
   3. põhimaterjali sertifikaat
   4. täitematerjali sertifikaat (traat, elektroodid)
   5. kaitsegaasi sertifikaat (135, 136, 138, 141 keevitusprotsess)
   6. volframi sertifikaat (141 keevitusprotsess)
 2. etapp:
  • keevitusoperaatoritele esitatavad nõuded:
   keevitusoperaatoril peavad olema katsekeha keevitamiseks vastavad erialased oskused ja teoreetilised teadmised. Eksamile ei lubata joobes isikuid
  • katsekeha ettevalmistamine vastavalt WPS-le
  • eksami läbiviimine
  • katsekeha märgistamine (keevitaja nimi, keevitamise kuupäev)
  • katsekeha keevitamine vastavalt WPS-le
  • eksami hindamine eksamineerija poolt
 3. etapp:
  • katsete läbiviimine (NDT, DT)
  • sertifitseerimisotsus
  • sertifikaadi registreerimine ja väljastamine
 4. etapp:
  • sertifikaadi ja logode kasutusreeglite järgimine
  • resertifitseerimiseeskirjade järgimine

BTI kohustused sertifitseerimise läbiviimisel:

 • arusaam, sõltumatuse ja erapooletuse tähtsusest sertifitseerimise läbiviimisel
 • regulaarne töö erapooletuse riskide, mis võivad pärineda omandiõigustest, juhtimisest, personalist, jagatud ressursside kasutamisest, rahandusest, lepingutest, stiimulitest meelitada uusi kliente ning ettevõtte riskide määratlemiseks.
 • kinnitatud erapooletuse poliitikast juhindumine  (Erapooletuse poliitika)
 • Õigusvastutuse kandmine, sertifitseerimistööl sõltumatuse ja erapooletuse garanteerimine.
 •  äri-, finants-, haldus- või muust survest, mis võib mõjutada sertifitseerimise erapooletust sõltumatuse tagamine
 • kõigi BTI töötajate sõltumatuse ja erapooletuse nõuetele vastavuse üle  järelevalve  korraldamine
 • erapooletuse põhimõtete järgimine nii keevitaja kui kliendi suhtes
 • igasuguse diskrimineerimise keeld sertifitseerimisel
 • sertifitseerimisprotsessi läbiviimine vastavalt ettenähtud regulatiivsetele standardidele
 • sertifitseerimisprotsessi kohta kogu vajaliku info saadavuse tagamine
 • kaebuste vastuvõtt ja menetlemine.

Kliendi kohustused:

 • sertifitseerimisnõuete järgimine
 • keevitaja sertifikaadi õige kasutamine
 • sertifikaati mittekasutamine sellisel viisil, mis võib kahjustada BTI mainet, samuti mitte tegema eksitavaid või tegelikkusele mittevastavaid avaldusi sertifikaadi kohta.
 • eksamineerijale eksami läbiviimise kohta ligipääsu tagamine
 • kõikide sertifitseerimiseks vajalikkude dokumentide esitamine
 • esitatud dokumentide õigsuse tagamine
 • sertifikaadi kasutamise lõpetamine, pärast selle tühistamist BTI poolt.
 • oma klientidele sertifikaadi esitamine täies mahus ja ilma muudatusteta.
 • teavitamine muudatuste kohta, mis võivad sertifitseerimist mõjutada.

Sertifikaatide ja logode/märkide kasutamine:

 • igasugune BTI märkide ja logode kasutamine on keelatud
 • Valed viited sertifitseerimisele või sertifikaadile, eksitav logo kasutamine reklaamides, kataloogides, trükistes, jne. toob kaasa sertifikaadi kehtivuse peatamist igal võimalikul viisil ja vastavaid meetmeid. Selline käitumine, nagu vigaste ja väärarusaamu tekitavate avalduste tegemine võib peatada või tühistada sertifikaati või sertifitseerimist, ning vajadusel kaasa tuua kohtuhagi.

Finantseerimine ja hinnapakkumised:

 • BTI finantseerimistegevus põhineb omafinantseerimisel. Kolmandate isikute poolne rahastamine puudub
 • kõik kulud, mis on seotud ja mis tulenevad sertifitseerimise protsessist, klient/tellija maksab ise
 • sõltuvalt kliendi/tellija valitud sertifitseerimismeetodist iga hinnapakkumine arvutatakse eraldi
 • hinnaarvutamise põhimõte on sama kõikidele klientidele ilma mingisugust diskrimineerimist
 • hinnapakkumised on saadaval nõudmisel
 • tasumine toimub BTI arvetele tegelikult osutatud teenuste eest

Resertifitseerimismenetlused

Teostatakse vastavalt sertifitseerimissüsteemile

 

Apellatsiooni ja kaebuse esitamise protseduur

Kaebamise ja apelleerimise korda on välja toodud vastaval leheküljel