Auditi läbiviimise üldtingimused (PDF)

Taotluse vorm on saadaval järgmiselt lingilt: Taotlus: Surveseadmed.

BTI teostab auditi surveseadmetele vastavuses EV majandus- ja taristuministri määrusega No. 95.

BTI audiidi läbiviimisel juhindub  kinnitatud erapooletuse poliitikast (Erapooletuse poliitika)

Määrusega on ettenähtud 3 auditi tüüpi: kasutusele võtmisele eelnev audit, korraline audit, ja erakorraline audit.

Kasutusele võtmise eelnevat auditi viiakse läbi enne seadme esmakordset kasutusele võtmist. Kasutusele võtmisele eelneva auditi käigus tehakse kindlaks, kas: seade, selle abiseadmed, juhtimis-, kontroll- ja kaitseseadmed on tehniliselt korras ja toimivad ning seadme edasine kasutamine on ohutu; torustikud on tehniliselt korras ja seadet võib nendega ühendada; seadme kasutamiseks on olemas vajalikud vahendid, joonised, skeemid ja muu asjakohane dokumentatsioon ning kas seade vastab dokumentatsioonile; seade on paigaldatud kasutuskohale projekti või tootja paigaldusjuhiste kohaselt.

Korralise auditi käigus tehakse kindlaks, kas: seade, selle abiseadmed, juhtimis-, kontroll- ja kaitseseadmed on tehniliselt korras ja toimivad ning seadme edasine kasutamine on ohutu; torustikud on tehniliselt korras; seadme kasutamiseks on olemas vajalikud vahendid, joonised, skeemid ja muu asjakohane dokumentatsioon ning kas seade vastab dokumentatsioonile; kontrollitakse seadme kasutusjuhendite täitmist.
Korralisi audite viiakse läbi MTM määruse Nr. 95 §12 ettenähtud sagedustega:

Nr Seadme tüüp Kasutuskontroll
(aastat)
Visuaalkontroll
(aastat)
Hüdro-(pneumo-) katse
(aastat)
2. Surveanum, välja arvatud allpool eraldi nimetatud 2 4 8
2.1. Maapealne küttegaasi surveanum 2 12 12
2.2. Maa-alune küttegaasi surveanum* 2 8 8
2.3. Külmutusseadme surveanum** 2 12
2.4. Vaakumisolatsiooniga krüogeenivedeliku surveanum 2 8
2.5. Veeldatud süsihappegaasi surveanum 2 8
2.6. Lubja- ja tsemenditoodete autoklaav 1 2 8
3. Torustikud 2

* maa-alusele küttegaasi surveanumale ei tehta visuaalset uuringut, kui seisukorda on võimalik kontrollida teiste katsemeetoditega, ega survekatset, kui anuma tihedus ja tugevus on tõestatud teiste katsemeetoditega

**külmutusseadme surveanumale ei tehta survekatset, kui anuma tihedus ja tugevus on tõestatud teiste katsemeetoditega.

Erakorralist auditi viiakse läbi: enne surveseadme kasutusele võtmist, kui seda ei ole kasutatud eelnenud aasta jooksul; pärast surveseadme remonti, kui see oli tingitud surveseadmega toimunud avariist, samuti kui seadmetööde käigus remonditi keevituse teel rõhualuseid elemente; pärast rekonstrueerimist; kui puuduvad andmed eelmise auditi kohta. Erakorralise auditi kontrolli toimingud ja maht valitakse asjaoludele vastavalt.

 

Auditi läbiviimiseks tuleb eelnevalt esitada heakskiidetud vormis taotlus e-posti teel aadressil pustovoy@bti.ee või paberkandjal aadressil:

Bureau Technical Inspection OÜ

Maleva 2D

11711 Tallinn

Eesti Vabariik

 

BTI logode kasutamine on keelatud.

Apellatsiooni ja kaebuse esitamise protseduur

Kaebamise ja apelleerimise korda on välja toodud vastaval leheküljel

Leht on valmimisel