BTI garanteerib õigeaegset reageerimist kaebusele/apellatsioonile

Kaebus on BTI tegevuse suhtes rehuldamatuse avaldamine misiganes isiku või organisatsiooni (Avaldaja) poolt läivaatamise ja lahendamise taotlemisega.

Kliendil on õigus esitada kaebus BTI-le Apelleerida saab misiganes organisatsioon (juriidiline isik) või osavõtja (füüsiline isik) kelle suhtes on tehtud otsust.

Kaebus tuleb sõnastada selgelt ja asjakohaselt. Kaebused esitatakse vabas vormis e-postiga aadressile isaev@ndt.ee. Kaebus või apellatsioon peab olema digiallkirjastatud või allkirjastatud paberkandjal ning saadetud PDF vormis. Kaebus või apellatsioon peab sisaldama vähemalt alltoodud andmeid:

1. Kaebuse esitaja isiku või ettevõtte nimi
2. Esitamise kuupäev
3. Kontaktisiku nimi
4. Viide sertifitseeringule
5. Pretensiooni kirjeldus
6. Kontaktisiku allkiri

Avaldajat teavitatakse kaebuse või apellatsiooni laekumisest 2 tööpäeva jooksul.

Kaebuse või apellatsiooni laekumisel BTI (direktori näol) selgitab välja kas kaebus/apellatsioon on seotud BTI tegevuse, sertifitseerimise, või inspektsiooniga ning ainult sellisel juhul võtab need läbivaatamisele.

Kaebuse/apellatsiooni läbivaatamisel uurib direktor kõik seotud dokumendid ning vestleb kõiki sertifitseerimises osavõtjatega. Seejärel otsustatakse kaebuse/apellatsiooni rahuldamise/keeldumise üle.

Kaebuse/apellatsiooni läbivaatamisse vastuvõimisest/läbivaatamisest keeldumisest teavitatakse avaldajat 2 nädala jooksul.

Kui kaebust/apellatsiooni võetakse läbivaatamiseks vastu, siis seda registreeritakse.

BTI kannab vastutust kaebuse / apellatsiooni menetlemisel saadud teabe konfidentsiaalsuse eest. Antud nõue kehtib nii kaebaja / apelleerija kui ka kaebuse / apellatsiooni suhtes. Konfidentsiaalset teavet ei edastata kolmandatele isikutele ilma kaebaja / apelleerija nõusolekuta v.a. EAK audiitori nõudmisel ning EV seadustega ettenähtud juhtudel.